Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Spisovatelka Petra Dvořáková prodává desítky tisíc knih na polském trhu Hráči dne

07:59, 10. 4. 2024
Knihy Aleš Borovan

Česká spisovatelka a scenáristka Petra Dvořáková (foto) slaví úspěch na polském trhu. Podle údajů jejího nakladatele, Nakladatelství Host, se v Polsku prodalo přes 30 tisíc kusů Dvořákové novely Vrány (v Česku 2020, v pol­šti­ně Wro­ny). Vyšly před čtyř­mi lety v nakla­da­tel­ství Sta­ra szkoła, kte­rá se na čes­ké a slo­ven­ské auto­ry spe­ci­a­li­zu­je.

"Nakla­da­tel­ství Sta­ra szkoła, které vydává překlady českých i slovenských knih, je vel­mi aktiv­ní na soci­ál­ních sítích, i to je mož­ná důvod, proč se kni­ha Vrány tak dob­ře pro­dá­vá a souzní s mlad­ším pub­li­kem. Může to být sítě­mi, ale tře­ba i tím, že pol­ská spo­leč­nost je v něčem ješ­tě kon­zer­va­tiv­něj­ší než ta naše. A tam­ní dív­ky nema­jí tako­vou mož­nost se něko­mu svě­řit, spíš sly­ší v rodi­ně nebo v kos­te­le, aby poslou­cha­ly a nevy­ční­va­ly," tvrdí lite­rár­ní agent­ka Dana Blat­ná, kte­rá má v Hos­tu na sta­ros­ti pro­de­je práv na pře­klad čes­kých auto­rů a auto­rek v zahra­ni­čí.

"Už v prv­ním roce po vydá­ní Vran v Pol­sku bylo vidět, že o tu kni­hu ros­te mezi pol­ský­mi čte­ná­ři zájem. Zača­la jsem dostá­vat jed­nak zprá­vy od své­ho pol­ské­ho vyda­va­te­le a také jsem pozo­ro­va­la, že při­bý­vá fanouš­ků pol­ské­ho pře­kla­du na soci­ál­ních sítích. Defi­ni­tiv­ně mi to ale došlo před dvě­ma lety na veletr­hu v Kra­ko­vě, kde mě čeka­ly zástu­py čte­ná­řů a čte­ná­řek," uvedla Dvořáková.

Na polský trh směřují další Dvořákové knihy. Čer­s­tvě vyda­ná je v pol­ském pře­kla­du i Zahra­da a Já jsem hlad, na leto­šek se chys­tá vydá­ní Dědi­ny a ve hře je prav­dě­po­dob­ně i Chi­rurg a Pláňa­ta. Petra Dvořáková rovněž spolupracuje s Českou televizí.